หลักสูตร Proactive sales

“การจะเป็นนักขายเชิงรุกได้อย่างมืออาชีพนั้น ไม่ได้เป็นได้เพราะพรสวรรค์ แต่ได้มาจากการลงมือทำ” การทำธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน ฝ่ายขายมีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างมาก มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นกว่าสมัยก่อนอย่างเห็นได้ชัด หลายๆองค์กรพยายามพัฒนาฝ่ายขายในด้านต่างๆ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการขายเชิงรุกจึงเป็นวิธีการขายที่ส่งเสริมให้พนักงานขาย สามารถควบคุมวิธีการขายได้เอง โดยที่ไม่ใช่แค่การตั้งรับรอลูกค้า การทำงาน จึงต้องเน้นเชิงรุกตลอดเวลา (Proactive Working)

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะ เรียนรู้วิธีการเป็นนักขายเชิงรุก และเข้าใจเป้าหมายขององค์กร รวมถึงพัฒนาการทำงาน แบบเชิงรุกของฝ่ายขายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งกับตนเองและองค์กร

Key Learning Points

การขายเชิงรุก และการขายเชิงรับ (Proactive selling VS Reactive Selling)

แนวคิดการทำงานแบบ Proactive Sales

Time to Plane

Make Data Driven

การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer segment)

การเข้าใจในลูกค้า

นักขายเชิงรุกต้องเป็นเหมือนที่ปรึกษาให้กับลูกค้าได้

สามารถคาดการณ์ข้อโต้แย้งหรือความกังวลของลูกค้าได้ล่วงหน้า พร้อมกับทำแผนรับมือกับข้อโต้แย้ง

วางแผนปิดการขายได้อย่างแม่นยำ

การติดตามดูแลลูกค้าตลอดจนส่งมอบงาน และการติดตามหลังการขาย

นักขายเชิงรุกต้องประเมินและตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ

หาโอกาสเพิ่มช่องทางการขายในกลุ่มลูกค้าเดิม

Key Outcomes

เข้าใจและเห็นถึงความแตกต่างระหว่างการขายเชิงรุก และการขายเชิงรับ

ทราบถึงแนวทางและวิธีการขายเชิงรุก

เรียนรู้วิธีการที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นนักขายเชิงรุก เพื่อตอบโจทย์กับเป้าหมายองค์กรในฐานะที่เป็นทีมหลัก ในการขับเคลื่อนองค์กร

เข้าใจกระบวนการการขายแบบเชิงรุกอย่างมืออาชีพ

สามารถนำวิธีการขายแบบนักขายเชิงรุกนี้ไปพัฒนาตนเองและทีม เพื่อทำยอดขายให้แก่องค์กรได้

ทำให้องค์กรมีทีมขายที่มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมที่จะสร้างมูลค่าและยอดขายให้แก่องค์กร

ถือว่าองค์กรได้พัฒนาทักษะความสามารถให้แก่ตัวพนักงานขาย ให้มีทักษะการทำงานที่เชิงรุกมากขึ้นด้วย

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน