หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กร (Human Resource)

หลักสูตร A Successful Mentor
หลักสูตร A successful mentor
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรในองค์การที่ได้รับความสนใจค่อนข้างมาก มีการนำมาใช้ปฏิบัติแล้วในหลายองค์การซึ่งโปรแกรมนี้เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Developmental Partnership) จากบุคคลที่ต้องทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ข้อมูลต่างๆ
หลักสูตร HR Manager for New Normal
หลักสูตร HR Manager for new normal
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ Covid-19 ทำให้วถีในการทำงานของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดังนั้น การขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบัน “คน” ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและมีบทบาทในการนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล(HR) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
หลักสูตร Individual Development Plan
หลักสูตร Individual development plan : IDP
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plans: IDPs) เป็นเครื่องมือที่สำคัญ และจำเป็นในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ(Competencies) ที่องค์การต้องการ
หลักสูตร On the Job Training Technique
หลักสูตร On the job training technique
การฝึกอบรมแบบสอนงาน OJT (On Job Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะ พนักงานที่เข้าใหม่หรือมีการแต่งตั้งโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่ การฝึกอบรมโดยวิธีนี้จะประสบผลสำเร็จ
หลักสูตร Selection process in the new normal
หลักสูตร Selection process in the new normal
การสรรหาทรัพยากรบุคคล เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อองค์กรอย่างมาก เพราะพนักงานทุกคนที่เข้ามาในองค์กรต่างต้องถูกคัดกรองด้วยระบบเหล่านี้ องค์กรที่มีความแข็งแกร่งในการคัดสรรผู้สมัครมากพอ ย่อมได้บุคคลากรที่ดีและมีประสิทธิภาพเข้าไปทำงาน ยิ่งมีความเหมาะสมกับตำแหน่งมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสของประสิทธิภาพการทำงานมากเท่านั้น
หลักสูตร The Ultimate guide to Employee on boarding Program
หลักสูตร The ultimate guide to employee on boarding program
Employee on Boarding Program คือ กระบวนการเริ่มต้นขององค์กรในการดำเนินการดูแลพนักงานที่จ้างงาน เข้าใหม่ในองค์กร เพื่อการต้อนรับเข้าสู่องค์กร การปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ทำงานใหม่ เนื่องจากในปัจจุบันทุกองค์กร
หลักสูตร Employee Experience _ Engagement
หลักสูตร Employee experience and engagement
สิ่งสำคัญที่องค์กรบริหาร ไม่ได้มีเพียงแค่แผนกลยุทธ์ธุรกิจเพียงเท่านั้น แต่การดูแล การวางแผนที่ตอบโจทย์กับความต้องการภายในของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)
หลักสูตร PDPA In action
หลักสูตร PDPA in action
PDPA หรือ Personal Data Protection Act คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้ PDPA นั้นก็เนื่องมาจากความก้าวหน้าที่มากขึ้นของเทคโนโลยีทำให้การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่ายขึ้น

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน