The Future of Training is

พัฒนาบุคลากรสู่โลกใหม่ของการทำงานด้วยหมวดหมู่ทักษะอนาคตมากกว่า 13 Skill Sets จากวิทยากรระดับประเทศที่ถ่ายทอดเนื้อหาสดใหม่ ผ่านรูปแบบทั้ง In house Training , Virtual Class และ E-Learning

All Categories
Signature Course
Productivity
Communication & Presentation
Attitude
Leadership
Business Management
Innovation
Sales
Service
Human Resource
Digital Marketing
Digital & Data
Financial
Language
Health & Wellness
หลักสูตร A Successful Mentor

หลักสูตร A successful mentor

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรในองค์การที่ได้รับความสนใจค่อนข้างมาก มีการนำมาใช้ปฏิบัติแล้วในหลายองค์การซึ่งโปรแกรมนี้เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Developmental Partnership) จากบุคคลที่ต้องทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ข้อมูลต่างๆ
หลักสูตร HR Manager for New Normal

หลักสูตร HR Manager for new normal

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ Covid-19 ทำให้วถีในการทำงานของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดังนั้น การขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบัน “คน” ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและมีบทบาทในการนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล(HR) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
หลักสูตร Individual Development Plan

หลักสูตร Individual development plan : IDP

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plans: IDPs) เป็นเครื่องมือที่สำคัญ และจำเป็นในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ(Competencies) ที่องค์การต้องการ
หลักสูตร On the Job Training Technique

หลักสูตร On the job training technique

การฝึกอบรมแบบสอนงาน OJT (On Job Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะ พนักงานที่เข้าใหม่หรือมีการแต่งตั้งโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่ การฝึกอบรมโดยวิธีนี้จะประสบผลสำเร็จ
หลักสูตร Selection process in the new normal

หลักสูตร Selection process in the new normal

การสรรหาทรัพยากรบุคคล เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อองค์กรอย่างมาก เพราะพนักงานทุกคนที่เข้ามาในองค์กรต่างต้องถูกคัดกรองด้วยระบบเหล่านี้ องค์กรที่มีความแข็งแกร่งในการคัดสรรผู้สมัครมากพอ ย่อมได้บุคคลากรที่ดีและมีประสิทธิภาพเข้าไปทำงาน ยิ่งมีความเหมาะสมกับตำแหน่งมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสของประสิทธิภาพการทำงานมากเท่านั้น
หลักสูตร The Ultimate guide to Employee on boarding Program

หลักสูตร The ultimate guide to employee on boarding program

Employee on Boarding Program คือ กระบวนการเริ่มต้นขององค์กรในการดำเนินการดูแลพนักงานที่จ้างงาน เข้าใหม่ในองค์กร เพื่อการต้อนรับเข้าสู่องค์กร การปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ทำงานใหม่ เนื่องจากในปัจจุบันทุกองค์กร
Effective _ Cross Functional Communication

หลักสูตร Effective and cross functional communication

ในการทำงานหลายคนมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จโดยการพัฒนาตนเองให้ทำงานเก่ง (เก่งงาน) และหลายครั้งที่ เรามองข้ามความสำคัญของการพิชิตใจคน แต่ด้วยความจริงที่ว่า โอกาสดีๆ มาจากผู้คน ดังนั้น ในการสร้างความสำเร็จ
หลักสูตร Beyond Effective Meeting

หลักสูตร Beyond effective meeting

ความท้าทายในการจัดประชุมในองค์กร จากสติถิ งานวิจัยพบว่า ผู้บริหารระดับกลางใช้เวลา 35% ในการประชุม ผู้บริหารระดับสูงใช้เวลา 50% ในการประชุม ผู้คนใช้เวลามากถึง 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เตรียมรายงานผลการทำงาน ที่จะนำเสนอในห้องประชุม แต่การประชุมส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร Business English Email Writing Skills

หลักสูตร Business English email writing skills

ปัจจุบันการสื่อสารในการทำงานมีหลากหลายช่องทาง ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น การโทรศัพท์ อีเมลล์ ส่งข้อความ ผ่านเครื่องมือที่ทุกคนย่อมคุ้นเคย คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ แต่ถ้าหากนึกถึงสิ่งที่เป็นพื้นฐานมากที่สุด ย่อมไม่พ้น “การเขียนอีเมลล์”
1 2 3 16

พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรของท่านให้เรียนรู้ทักษะสำคัญ 3 modules

ผ่านหลากหลายรูปแบบการฝึกอบรมที่ทันสมัย ทั้ง In House Training , Virtual Class และ E-Learning

เก่งงาน

เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมทุกทักษะการทำงาน ถ่ายทอดจากวิทยากรตัวจริงผ่าน In house Training และรูปแบบอื่นๆ ที่ตอบโจทย์ทุกความสะดวกด้านการเรียนรู้ขององค์กรทั่วประเทศ

เก่งคน

โดดเด่นด้านเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒพาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทันโลก

ทุกหลักสูตรพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์กับทักษะยุคใหม่ เท่าทันทุกความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

สนใจพัฒนาบุคลากรของท่าน เพื่อยกระดับศักยภาพขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต ไปกับบริการของเรา ทั้ง In house Training , Virtual Class และ E-Learning

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน