หลักสูตร Service excellence

“การบริการ” (Service Mind) กลยุทธ์ที่สำคัญในการบริการผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งในการซื้อใจ สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวจนเกิดความไว้วางใจ ส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กรให้แข็งแกร่ง บางธุรกิจอาจมีงานบริการแค่บางส่วนแต่กับบางธุรกิจอาจดำเนินบนการขายบริการเป็นหลักแม้จะมีสัดส่วนไม่เท่ากันแต่ก็ต้องยอมรับว่า “การบริการ” มักจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคพบเจอเป็นสิ่งแรกสัมผัสได้โดยตรง หากองค์กรไม่ใส่ใจกับงานบริการมากพอ การบริการที่แย่อาจสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดี นำไปสู่การสูญเสียภาพลักษณ์ขององค์กรในความทรงจำของผู้บริโภค เป็นการยากที่จะชดเชยความรู้สึกของผู้บริโภค รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กรที่เสียไป ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องใส่ใจปรับระบบงานบริการ เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง สร้างคุณค่า ความประทับใจ นำไปสู่การบอกต่อของผู้บริโภคในอนาคต

หลักสูตร Service Excellence จึงสอนในเรื่องของหัวใจการให้บริการ (Service Mind) บนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) เพื่อให้เกิดความเข้าใจการบริการอย่างลึกซึ้ง จนสามารถใช้ศาสตร์และศิลป์ ผสานกับการทำงาน รวมไปถึงเทคนิคในการทำความรู้จักกับผู้บริโภค สร้างสัมพันธ์อย่างแท้จริง จนสามารถรับมือบนความหลากหลาย การใช้ทักษะการฟัง ตั้งคำถาม เพื่อสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงการบริหารประสบการณ์ที่ดี (CEM) จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานขององค์กร นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

Key Learning Points

งานบริการ (Service) มีผลต่อภาพลักษณ์องค์กรอย่างไร?

ทำความรู้จักแต่ประเภทของผู้บริโภค เทคนิคการบริการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างตรงจุด

เรียนรู้การใช้ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) เป็นพื้นฐานของการให้บริการอย่างยอดเยี่ยม

การวางกลยุทธ์ ขั้นตอน ในการออกแบบการบริการให้กลายเป็นจุดเด่น นำเสนอภาพลักษณ์องค์กรที่ดีสู่สายตาคนภายนอก

Customer Experiential Management (CEM) การบริหารจัดการประสบการณ์ผู้บริโภค

Key Outcomes

พนักงานสามารถบริการด้วยทัศนคติที่ดี มีหัวใจการให้บริการ (Service Mind) จนเกิดการบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความใส่ใจ ไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ แต่มีจิตสำนึกที่ดี เพื่อส่งมอบการบริการที่สร้างความประทับใจไปสู่ผู้บริโภค

ยกระดับมาตรฐานของงานบริการขององค์กร ให้มีความสม่ำเสมอ มั่นคง เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา กลายเป็นจุดเด่นที่สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรไปสู่สากล

เข้าใจความหลากหลายของผู้บริโภค สามารถบริการได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง แม้ในสถานการณ์ที่ต้องรับมือกับข้อร้องเรียน

เสริมสร้างบุคลิก วาจา การแต่งกาย มารยาทที่เหมาะสม สร้างภาพลักษณ์ที่ดูดี ส่งเสริมความเชื่อถือ สร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค

สามารถรักษา และสร้างการเติบโตของผู้บริโภคทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างยั่งยืน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน